ความหมาย

        การเรียนการสอนแบบโครงการ (Project – Approach) เป็นกิจกรรมหนึ่งในการกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   กระบวนการดังกล่าวมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทำงานด้วยตนเองอย่างมีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจ การปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นระบบ มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ปรับปรุงผลงานจนบรรลุตามวัตถุประสงค์แล้วนำเสนอผลงานตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนด
            หลักสูตรประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 กำหนดให้สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนทำโครงการในรายวิชา  รหัสวิชาแต่ละสาขาวิชา/สาขางาน ดังแสดงในตารางที่ 1

ระดับ

ชื่อวิชา

รหัสวิชาตามสาขาวิชา/สาขางาน

การบัญชี

การขาย/การตลาด

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การท่องเที่ยว

ปวช.

โครงการวิชาชีพ

2201-5001

2201-5001

2201-5001

2201-5001

ปวส.

โครงการ

3401-6001

3402-6001

3404-6001

3702-6001

“โครงการ”  ตรงกับภาษาอังกฤษคือ “Project”  หมายถึง  แผนงานที่จัดทำขึ้นอย่างเป็นระบบ  ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ๆ หลายกิจกรรม  ที่ต้องใช้ทรัพยากรในการดำเนินงาน  โดยคาดหวังจะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า  ซึ่งจะต้องมีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดในการดำเนินงาน  มีการกำหนดวัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานอย่างชัดเจน  จะต้องมีพื้นที่ในการดำเนินงานเพื่อให้บริการ และสนองความต้องการของกลุ่มบุคคลในพื้นที่นั้น และจะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบ

          โครงการ/โครงการวิชาชีพ หมายถึง วิธีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบแบบแผนที่เกิดจากความสนใจใฝ่รู้ของผู้เรียนที่ปรารถนาจะศึกษาค้นคว้าสิ่งใดที่หนึ่งหรือหลาย ๆ สิ่ง ให้รู้ถึงคำตอบอย่างชัดเจน  หรือต้องการเรียนรู้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยใช้ทักษะ ความรู้ เทคโนโลยี  และประสบการณ์ในสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่  เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้  จนค้นพบคำตอบเป็นข้อสรุปหรือผลการศึกษาในเรื่องนั้น ๆ

          การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ  จึงส่งผลต่อทั้งผู้เรียน ผู้สอน  และที่ปรึกษาโครงการ เพราะจะเกิดกระบวนการเรียนรู้  มีการถ่ายทอดความรู้  เทคโนโลยี  ทักษะ และประสบการณ์ร่วมกัน  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ ๆ มีจริยธรรมในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้อื่นได้การเรียนการสอนแบบโครงการจึงเป็นกลยุทธ์สำคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง