โครงการศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย วันที่ 4-5 สิงหาคม 2559

  โครงการปรับทัศนียภาพเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ณ วัดไผ่โรงวัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
  โครงการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่นยืน ณ ตลาดน้ำลำพญา วันที่ 26 กรกฎาคม 2559
  โครงการพัฒนาทัศนียภาพแหล่งท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่นยืน ณ วัดเขาสะพานนาค วันที่ 11 สิงหาคม 2559
  โครงการอาชีวะ "๙๙๙,๙๙๙" คน ปฏิญาณตนทำดีเพื่อพ่อ สมานฉันท์ วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559
  กิจกรรมประกวดกระทง ประจำปีการศึกษา 2559 วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559
  เปิดศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ Business Incubator Center วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559
  รวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559
  สาขามัคคุเทศก์ทั่วไป เก็บเส้นทางภาคเหนือ ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 59
  สาขามัคคุเทศก์ทั่วไป เก็บเส้นทาง ภาคเหนือ กำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย ระหว่างวันที่ 17-18 ต.ค. 59
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแผนธุรกิจสำหรับนักศึกษา ระหว่างวันที่ี 23 - 25 พ.ย. 59
  โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ สาขาการท่องเที่ยว ณ โรงเรียนวัดท่ากระบือ สมุทราสาคร วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559
  โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ สาขาการท่องเที่ยว ณ โรงเรียนวัดหนองนกไข่ สมุทรสาคร วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559
  โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ สาขาการท่องเที่ยว ณ องค์การบริหารส่วนตำบล. หนองนกไข่ วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559
     
  ศูนย์ฝึกสอน และย้อมผ้าสีดำให้แก่ประชาชน ศูนย์การเรียนการสอนทำริบบิ้นสีดำ พร้อมแจกให้กับประชาชนในการถวายความอาลัย ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2559
 

วท.พณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559

  วท.พณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทอง จรัญสนิทวงศ์ 46 วันอาทิตย์ท่ี่ 13 พฤศจิกายน 2559
  พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(50วัน) เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล วันพฤหัสบดีที่1ธันวาคม2559
     

 

--