MAR-S56-001 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ภายในบ้าน  
  MAR-S56-003 การสร้างมูลค่าเพิ่มเหรียญประดิษฐ์จาก ลวดสี  
  MAR-S56-004 นวดเท้าแผนไทยเพื่อสร้างรายได้  
  MAR-S56-005 การออกแบบโคมไฟจากขวดพลาสติก  
  MAR-S56-006 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากขวดแก้ว  
  MAR-S56-007 การเผยแพร่เทคนิคการผสมน้ำหอม  
  MAR-S56-008 การออกแบบการบูรรูปผลไม้ เพื่อสร้างรายได้  
  MAR-S56-009 การออกแบบกระเป๋าผ้ายีนส์ เพื่อสร้างรายได้  
  MAR-S56-010 เส้นทางการเย็บผ้าโหลเพื่อสร้างรายได้  
  MAR-S56-011 การขายตลาดพรมเช็ดเท้า  
  MAR-S56-012 การขยายตลาดให้กับห่อหมกพุดดิ้ง  
  MAR-S56-014 การออกแบบภาพบนกระจกเพื่อเพ่ิมมูลค่า  
  MAR-S56-015 การออกแบบบรรจุภัณฑ์นำ้ยาทำความสะอาด  
  MAR-S56-016 การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรไทย  
  MAR-S56-018 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์พิมพ์เสนน้ำ  
  MAR-S56-019 การออกแบบดินญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า  
  MAR-S56-020 การขยายตลาดลูกปัดเพื่อสร้างรายได้  
  MAR-S56-021 การสร้างมูลค่าเพ่ิมลวดลายกรอบโทรศัพท์มือถือ  
  MAR-S56-022 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษไม้  
  MAR-S56-023 การออกแบบส่วนผสมของเทียนเจลไล่ยุง