สถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และผลิตบุคลากรซึ่งเป็นที่ยอมรับของสัมคมมายาวนานกว่า  45 ปี โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ด้านบริหารธุรกิจ ให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ด้วยหลักสูตรการเรียนนการสอนที่พัฒนาให้้มีความทันสมัยอย่างต่ออนื่อง ด้วยความเอาใจใส่การพัฒนาวิทยาลัย และผู้เรียนพร้อมทั้งคณะอาจารย์มีประสบการณ์ และความสามารถในการสอนมาอย่างยาวนานโดยในปัจจุบันทางวิทยาลัยฯ  ได้กำหนดหลักสูตรให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียในปี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3ปี
    สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า (กศน.)

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้้นสูง (ปวส.) 2 ปี
    สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (กศน.)

หลักสูตรที่เปิดสอน เป็นหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีศักดิ์และสิทธ์เทียบเท่าสถานบันการศึกษาของรัฐทุกประการ

รอบที่เปิดสอน

        รอบเช้าปกติ จันทร์-ศุกร์    08.30-14.30 น.
        รอบ 10 โมง จันทร์-ศุกร์    10.30-16.30 น.
        รอบเช้าพิเศษ จันทร์-ศุกร์    07.00-09.00 น.
        รอบค่ำ จันทร์-ศุกร์    18.00-20.00 น.
        รอบวันอาทิตย์ เรียนวันอาทิตย์    08.00-18.30 น.

สิทธิประโยชน์ ที่ผู้เรียนได้รับขณะศึกษา

 • เงินอุดหนุนค่าเล่าเรียนจากรัฐบาล ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (ระดับ ปวช.)
 • กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กองทุน กยศ. กรอ.)
 • หลักสูตรการเรียนนวิชาทหารได้ตามระเบียบของกรมรักษาดินแดน (ร.ด.)
 • ผู้เรียนสามารถผ่อนผันเข้ารับราชการทหารได้ในระหว่างเรียน
 • วิทยาลัยจัดทำประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุให้กับผู้เรียนทุกคน
 • บุตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าเล่าเรียนได้ตลอดหลักสูตร
 • ผู้เรียนสามารถผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้ตลอดหลักสูตร้

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

 1. ใบแสดงการจบการศึกษาจากโรงเรียนเดิม หรือใบรับรอง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครอย่างละ 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองอย่างละ 1 ฉบับ
 4. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ